Ίδρυση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επισκόπηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα σύστημα ανοιχτό, διαφανές και φιλικό προς τις επιχειρήσεις, το οποίο ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Υπάρχουν περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 370.000 νέες εγγραφές κάθε χρόνο. Δεν απαιτείται άδεια για να εδραιώσει κανείς την επιχειρηματική του παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που υπάρχουν κανονισμοί για τη χρήση εταιρικής επωνυμίας και συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί τομείς οι οποίοι απαιτούν άδειες ή έγκριση (όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η άμυνα και η πετρελαϊκή έρευνα).

Το Companies House (Μητρώο εταιρειών) είναι ο βασικός κρατικός οργανισμός που συντονίζει τη διοίκηση των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Companies Registry στη Βόρεια Ιρλανδία). Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύσταση μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.companieshouse.gov.uk (για την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία) ή στην ιστοσελίδα:

www.companiesregistry-ni.gov.uk (για τη Βόρεια Ιρλανδία).

Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές για τη σύσταση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν επίσης να παρασχεθούν από λογιστές, νομικούς συμβούλους και από υπηρεσίες σύστασης εταιρειών (δείτε το Παράρτημα Α για περαιτέρω πληροφορίες).

Ορισμός μιας εγγεγραμμένης εταιρείας στο ΗΒ

Η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών συστήνει μια εγγεγραμμένη εταιρεία στο ΗΒ κατά την εγκατάσταση στο ΗΒ. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες μιας εγγεγραμμένης εταιρείας στο ΗΒ:

•        Ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία περιορισμένη με μετοχές («Ltd») - η ευθύνη των μελών περιορίζεται στο μη καταβληθέν ποσό επί των μετοχών που διαθέτουν.
•        Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση - η ευθύνη των μελών περιορίζεται στο ποσό που έχουν συμφωνήσει να συνεισφέρουν στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης.
•        Ιδιωτική εταιρεία απεριόριστης ευθύνης - δεν υπάρχει όριο στην ευθύνη των μελών.
•        Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές («plc») - οι μετοχές της εταιρείας προσφέρονται για πώληση στο ευρύ κοινό μέσω του χρηματιστηρίου και η ευθύνη των μελών περιορίζεται στο μη καταβληθέν ποσό επί των μετοχών που διαθέτουν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων επιχειρήσεων συστήνεται με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Οι περισσότερες ξένες εταιρείες ιδρύουν μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι θυγατρική της εταιρείας στο εξωτερικό (για τον επίσημο ορισμό της θυγατρικής, παρακαλώ δείτε εδώ: www.clickdocs.co.uk/glossary/subsidiary-company.htm

Σύσταση εγγεγραμμένης εταιρείας στο ΗΒ

Είναι απλή διαδικασία η σύσταση μιας εταιρείας στο ΗΒ και δεν υπάρχουν ξεχωριστοί κανόνες για τους αλλοδαπούς. Για την εγγραφή μιας εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμένα υποχρεωτικά έγγραφα, όπως το «Καταστατικό Σύστασης της Εταιρείας» και η «Ιδρυτική Πράξη» στο Companies House (για την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία) ή στο Companies Registry (για τη Βόρεια Ιρλανδία).

Η προετοιμασία των εντύπων και η εγγραφή της εταιρείας μπορούν να ολοκληρωθούν σε μία ημέρα, δεδομένου ότι υιοθετείται το Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο (η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά περισσότερο αν απαιτείται εξατομικευμένο Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο). Οι «ετοιμοπαράδοτες» εταιρείες είναι διαθέσιμες από τις υπηρεσίες σύστασης εταιρειών σε όλο το ΗΒ.

Εναλλακτικές επιχειρηματικές δομές για ξένους επενδυτές

Αντί της καταχώρισης μιας εταιρείας στο ΗΒ, οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να εδραιώσουν την παρουσία τους στο ΗΒ μέσω των ακόλουθων:

•        Ενός υποκαταστήματος
•        Ενός τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας
•        Μιας εταιρικής σχέσης
•        Μιας ετερόρρυθμης εταιρείας
•        Μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
•        Μιας κοινοπραξίας
•        Μιας ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρείας (SE)

α) Υποκατάστημα

Το υποκατάστημα είναι ένα μέρος μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο εξωτερικό, το οποίο έχει συσταθεί για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τοπικών αντιπροσώπων στο ΗΒ.

Μετά το άνοιγμα του υποκαταστήματος, τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στο Companies House (ή το Companies Registry στη Βόρεια Ιρλανδία) μέσα σε έναν μήνα:

 •     συμπληρωμένο έντυπο BR1,
 •     επικυρωμένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας (για παράδειγμα, το καταστατικό και η συμφωνία λειτουργίας),
 •     αντίγραφο των τελευταίων ελεγμένων λογαριασμών που απαιτούνται να δημοσιευθούν στη χώρα του εξωτερικού, και
 •     το τέλος καταχώρισης (προς το παρόν 20 GBP στην Αγγλία, στη Σκωτία και στην Ουαλία και 35 GBP στη Βόρεια Ιρλανδία).
 •     συμπληρωμένο έντυπο 691 (για την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία) ή έντυπο 641 (για τη Βόρεια Ιρλανδία),
 •     επικυρωμένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας (για παράδειγμα, το καταστατικό και η συμφωνία λειτουργίας), και
 •     το τέλος καταχώρισης (προς το παρόν 20 GBP στην Αγγλία, στη Σκωτία και στην Ουαλία και 35 GBP στη Βόρεια Ιρλανδία).
 •     ένα ή περισσότερα άτομα που αποκαλούνται «γενικοί εταίροι» και είναι υπεύθυνοι για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας, και
 •     ένα ή περισσότερα άτομα που αποκαλούνται «ετερόρρυθμοι εταίροι» και συνεισφέρουν ένα χρηματικό ποσό ως κεφάλαιο, ή περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε ένα δηλωθέν ποσό. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν είναι υπεύθυνοι για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας πέρα από το ποσό της συνεισφοράς.
 •     να υποβάλλουν ετήσια φορολογική δήλωση,
 •     να γνωστοποιούν οποιεσδήποτε αλλαγές όσον αφορά την ιδιότητα μέλους των ΕΠΕ,
 •     να γνωστοποιούν οποιεσδήποτε αλλαγές στα ονόματα και στις διευθύνσεις των μελών τους, και
 •     να γνωστοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση της καταστατικής τους έδρας.
 •     Μέσω συγχώνευσης
 •     Ως μητρική εταιρεία
 •     Ως θυγατρική
 •     Από μια plc που μετατρέπεται σε SE

Τα καταστατικά έγγραφα και οι λογαριασμοί πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα της χώρας της ξένης εταιρείας, μαζί με (αν όχι στα αγγλικά) μια επικυρωμένη μετάφραση που έχει γίνει στη χώρα σύστασης της εταιρείας.

β) Σύσταση τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ένας τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί φυσική ή ορατή ένδειξη δυνατότητας επικοινωνίας με την εταιρεία στην εκάστοτε περιοχή. Μια ξένη εταιρεία πρέπει επίσης να εγγραφεί αν διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα από μια συγκεκριμένη τοποθεσία στο ΗΒ, ακόμα και αν δεν υπάρχει φυσική ένδειξη της σύνδεσης της εταιρείας με αυτή την τοποθεσία.

Μέσα σε έναν μήνα από την ίδρυση ενός τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εταιρεία πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα στο Companies House (ή στο Companies Registry στη Βόρεια Ιρλανδία):

Τα καταστατικά έγγραφα και οι λογαριασμοί πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα της χώρας της ξένης εταιρείας, μαζί με (αν όχι στα αγγλικά) μια επικυρωμένη μετάφραση που έχει γίνει στη χώρα σύστασης της εταιρείας.

γ) Εταιρικές σχέσεις

Τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και ξένων επενδυτών, μπορούν να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέση στο ΗΒ. Οι εταίροι έχουν «εις ολόκληρον» ευθύνη για όλα τα χρέη. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εταίρος ή ένας αριθμός εταίρων αδυνατεί να πληρώσει, ή να υποχρεωθεί να πληρώσει το μερίδιο των χρεών του, καθίστανται υπόχρεοι οι υπόλοιποι εταίροι (επιπρόσθετα στο δικό τους μερίδιο χρέους).

δ) Ετερόρρυθμη εταιρεία

Μια ετερόρρυθμη εταιρεία αποτελείται από:

Μια ετερόρρυθμη εταιρεία πρέπει να εγγράφεται βάσει του Νόμου για τις ετερόρρυθμες εταιρείες του 1907. Για να εγγραφεί, πρέπει όλοι οι εταίροι να υπογράψουν και να υποβάλουν το έντυπο LP5, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία της επωνυμίας της επιχείρησης, της φύσης της επιχείρησης, την ημερομηνία έναρξης και το ποσό που έχει συνεισφέρει καθένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους, στο Companies Ηouse (ή στο Companies Registry στη Βόρεια Ιρλανδία).

Μια ξένη ετερόρρυθμη εταιρεία δεν μπορεί συνήθως να εγγραφεί στο ΗΒ, γιατί ο κύριος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να βρίσκεται στο ΗΒ.

ε) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

Μια ΕΠΕ είναι μια εναλλακτική επιχειρηματική δομή η οποία παρέχει τα οφέλη της περιορισμένης ευθύνης, αλλά προσφέρει στα μέλη της ευελιξία για την οργάνωση της εσωτερικής δομής τους και των φορολογικών ρυθμίσεών τους όπως σε μια παραδοσιακή εταιρική σχέση.

Κάθε νέα ή υφιστάμενη εταιρεία αποτελούμενη από δύο ή περισσότερα «πρόσωπα» (στη νομοθεσία ένα «πρόσωπο» μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό) μπορεί να συσταθεί με τη μορφή μίας ΕΠΕ. Μια ΕΠΕ συστήνεται μέσω της εγγραφής της στο Companies Ηouse ή στο Companies Registry στη Βόρεια Ιρλανδία (ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία με αυτή που απαιτείται για να εγγραφεί μια εταιρεία).

Οι ΕΠΕ έχουν παρόμοιες απαιτήσεις γνωστοποίησης με μια εταιρεία, συμπεριλαμβάνοντας και τη δημοσίευση των λογαριασμών. Επίσης απαιτείται:

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ΕΠΕ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/llp.shtml

ζ) Κοινοπραξίες

Μια ξένη εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει βάση στο ΗΒ μέσω της συνένωσής της με μια βρετανική εταιρεία. Οι εν λόγω κοινοπραξίες (ΚΠ) γίνονται συνήθως με ανώνυμες εταιρείες ή με τη μορφή εταιρικής σχέσης. Πληροφορίες για πιθανούς εταίρους ΚΠ είναι διαθέσιμες από τον αρμόδιο εμπορικό σύνδεσμο του ΗΒ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Φόρουμ των Εμπορικών Συνδέσμων στην ιστοσελίδα: www.taforum.org

η) Ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει σε ξένες εταιρείες να ιδρύσουν μια ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία (γνωστή επίσης και ως «Societas Europaea» ή «SE») στο ΗΒ. Μια SE μπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ η έδρα και τα κεντρικά γραφεία πρέπει να είναι στην ίδια χώρα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύστασης μιας SE:

Μια SE πρέπει να διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο και μετόχους των οποίων η ευθύνη περιορίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως σε μια plc. Όπως και στην περίπτωση της plc, μια SE που εγγράφεται στο ΗΒ μπορεί να μετατρέπει το μετοχικό της κεφάλαιο σε οποιοδήποτε νόμισμα επιλέξει, δεδομένου ότι τουλάχιστον 50.000 λίρες εκφράζονται σε στερλίνες.

Το σημαντικότερο όφελος της SE είναι ότι η έδρα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς απώλεια νομικού καθεστώτος (αποφεύγοντας, για παράδειγμα, την απαίτηση διαγραφής της εταιρείας σε μια χώρα και επανεγγραφής της σε άλλη).

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύστασης μιας SE, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.companieshouse.gov.uk/about/gbhtml/gpo6.shtml

Επιλογή της εταιρικής επωνυμίας

Οι κανονισμοί περιορίζουν την επιλογή της εταιρικής επωνυμίας. Μια εταιρική επωνυμία δεν μπορεί να επιλεχθεί αν είναι η ίδια με αυτή μιας ήδη υπάρχουσας εγγεγραμμένης εταιρείας ή αν χρησιμοποιεί ορισμένες λέξεις οι οποίες θεωρούνται ευαίσθητες (επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.companieshouse.gov.uk/about/gbhtml/gbf3.shtml#appa για τη λίστα των ευαίσθητων λέξεων).

Πριν από την υποβολή αίτησης για τη σύσταση μιας εταιρείας ή από κάποια ενέργεια για την αλλαγή της επωνυμίας της, συνίσταται η διεξαγωγή έρευνας για την εταιρική επωνυμία. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

www.companieshouse.gov.uk (για την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία) ή

www.secure.detini.gov.uk/crni/companysearch.aspx (για τη Βόρεια Ιρλανδία).

Πρόσθετες πληροφορίες

Καθώς οι πληροφορίες αλλάζουν ανά περιόδους, απευθυνθείτε στους οργανισμούς που παρατίθενται ή στο UK Trade & Investment (Υπηρεσία εμπορίου και επενδύσεων ΗΒ) για να επιβεβαιώσετε οποιαδήποτε πληροφορία στην οποία προτίθεστε να βασιστείτε.

Αυτές οι πληροφορίες δημιουργήθηκαν από την ομάδα μάρκετινγκ της υπηρεσίας:

UK Trade & Investment

9th Floor

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London, SW1E 6SW

Τηλ.:+44 (0) 20 7215 4957

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:www.ukinvest.gov.uk

Παράρτημα Α

Στοιχεία επικοινωνίας για νομικούς συμβούλους και εταιρείες ορκωτών ελεγκτών:

ΑγγλίακαιΟυαλία:

The Institute of Chartered Accountants in England & Wales

Chartered Accountants Hall

PO Box 433

Moorgate Place

London, EC2P 2BJ

Τηλ.:+44 (0) 20 7920 8100

Ιστοσελίδα: www.icaew.co.uk

Association of Chartered Certified Accountants

20 Lincoln’s Inn Fields

London, WC2A 3EE

Τηλ.:+44 (0) 20 7059 5000

Ιστοσελίδα: www.accaglobal.com/

The Law Society

113 Chancery Lane

London, WC2A 1PL

Τηλ.:+44 (0) 20 7242 1222

Ιστοσελίδα:www.lawsociety.org.uk

Σκωτία:

The Institute of Chartered Accountants of Scotland

CA House, 21 Haymarket Yards

Edinburgh, EH12 5BH

Τηλ.:+44 (0) 131 347 0100

Ιστοσελίδα:www.icas.org.uk

The Law Society of Scotland

26 Drumsheugh Gardens

Edinburgh, EH3 7YR

Τηλ.:+44 (0) 131 226 7411

Ιστοσελίδα: www.lawscot.org.uk

ΒόρειαΙρλανδία:

The Institute of Chartered Accountants in Ireland

The Linenhall

32-38 Linenhall Street

Belfast BT2 8BG

Τηλ.:+44 (0) 289 032 1600

Ιστοσελίδα: www.icai.ie

The Law Society of Northern Ireland

40 Linenhall Street

Belfast, BT2 8BA

Τηλ.:+44 (0) 289 023 1614

www.lawsoc-ni.org/

 

FaLang translation system by Faboba